Bedrijfsbezoeken

De doelstellingen, zoals geformuleerd door de sociale partners, kunnen niet worden gerealiseerd zonder gedragsverandering van werkgever en werknemer. Dat betekent dat werkgevers en werknemers zo veel mogelijk zelf vorm en richting moeten kunnen geven aan het door de bedrijfstak gewenste VGW-beleid. Middels een bedrijfstak brede enquête onder werkgevers en werknemers is de attitude rond oplosmiddelen binnen de sector vorige jaar in kaart gebracht. Ook zijn er aanvullend interviews gehouden (met innovators, early adopters en achterblijvers). Hieruit kwam onder andere naar voren dat het ene bedrijf wel actief aan de slag is gegaan met de inzet van de branche instrumenten en de andere in zijn geheel niet. Deze situatie moet veranderen om uiteindelijk te komen tot een branche brede visieverandering.

Het ontwikkeltraject van deze stap ziet er als volgt uit:
 

Uitvoeren van bedrijfsbezoeken bij ‘voorlopers’ binnen de sector (eerder georganiseerd)

Het streven is om tien bedrijven te bezoeken die als voorloper in de branche een rol kunnen vervullen als zogenaamde ‘ambassadeur’.
Het is belangrijk om helderheid te krijgen in de feitelijke randvoorwaarden rond het uitbannen van gevaarlijke stoffen. De ambassadeurs kunnen hun input leveren ten behoeve van het beschrijven van goede praktijken en samen met de achterblijvers kunnen we de voorlichtingscampagne zó vormgeven, dat deze – ook bij de achterblijvers - aanzet tot het doorvoeren van verbeteringen.
Via bedrijfsbezoeken zal relevante informatie verzameld worden over de do's en don'ts rond het uitbanproces. Hierbij zal met name aandacht besteed worden aan de volgende aspecten:
  • inventariseren van de motieven,
  • werkwijze en opbrengsten
  • en verwerken van deze gegevens in de vervolgaanpak en hulpmiddelen voor de campagne.

Uitvoeren van adviesgesprekken bij bedrijven

Teneinde de werking van de twee bedrijfsscans in praktijk te toetsen, zullen de deelnemende bedrijven gevraagd worden deze vooraf in te vullen. Als vervolg daarop zal een adviseur via een praktijkrondgang door het bedrijf een verificatie van de antwoorden uitvoeren en tevens een gericht verbeteradvies geven op geconstateerde verbeteringen. Deze praktijkrondgang wordt het ARBO-ABC genoemd en is gericht op het in beoordeling van de gevaarlijke stoffen die in de deelnemende bedrijven worden gebruikt en de advisering rondom het oplosmiddelenvrij werken.
 
Er vindt (chronologisch) een Analyse, een Beoordeling en een Conclusie plaats. Het advies (met VGW-score en gericht advies) wordt ter plekke vastgelegd en uitgereikt aan het bedrijf.
Er is hier voor gekozen om zowel de voorlopers als de achterblijvers te gaan bezoeken. Op die manier krijgen we belangrijke feedback over ervaringen met de toolbox.

Momenteel wordt er bij twintig bedrijven ABC advies uitgevoerd. Op deze manier wordt het instrument dat hiervoor is ontwikkeld getest. Het instrument wordt verder ontwikkeld aan de hand van de terugkoppeling door de twintig bedrijven. Heeft u interesse in het uitvoeren van ABC advies? Neem dan contact op met het projectteam Stofwisseling via info@arbografimedia.nl

Wat houdt ‘Het ARBO-ABC’ in?

Deze ARBO-QuickScan-systematiek is er voor bedoeld om het voor de achterblijvers mogelijk te maken om:
a) op basis van het doorlopen van een zeer beperkte vragenlijst met foto’s en/of video’s, tot een redelijk zuivere risico-inschatting te komen ten aanzien van de operationele VGW-aspecten van het bedrijf, en/of
b) via het krijgen van een bedrijfsbezoek door een sectordeskundige, een accurate beoordeling van hun werkvloer te krijgen, inclusief Plan van Aanpak en praktische tips en voorlichting ten aanzien van hun specifieke bedrijfsprocessen.