Invoering stap voor stap

Bij het invoeren van veranderingen in uw organisatie met betrekking tot de gevaarlijke stoffen kunt u een stappenplan volgen.

Stap 1: Inventarisatie

Welke risico’s spelen er in uw organisatie? Het is verstandig om de risico’s in uw bedrijf op één lijst te verzamelen.

De eerste stap is dan ook het maken van een lijst met de risico’s in uw bedrijf. Dit wordt de "inventarisatie" genoemd. Een manier om dit te doen is om werkrisico’s in te delen naar risicosoorten. Door elk van de categorieën van risico's langs te gaan, voorkomt u bijvoorbeeld dat u minder direct zichtbare risico’s over het hoofd ziet. In de grafimediasector is er de RI&E. Is deze actueel? Kijk voor meer informatie op arbografimedia.nl
 

Stap 2: Evaluatie

Hoe groot is het risico? 
Nadat de lijst met risico’s in uw bedrijf opgesteld is, gaat u de verschillende risico's evalueren. Vergelijk alle risico’s van de lijst en zet ze in de goede volgorde onder elkaar, de belangrijkste bovenaan. Dit helpt om prioriteiten te stellen voor uw plan van aanpak.

Stel uzelf daarbij de volgende vragen:

 • welke risico’s kunnen schade veroorzaken aan uw medewerkers, apparaten of het productieproces?
 • hoeveel werknemers lopen er gevaar?
 • hoe groot is de kans op dit risico?
 • hoe vaak wordt men blootgesteld aan dit risico?
 • wat zijn de mogelijke gevolgen van dit risico?
 • welke risico’s zien uw medewerkers graag aangepakt?

Stap 3: Plan van aanpak

Hoe gaat u uw risico’s aanpakken? Wie doet wat, en wanneer?
U heeft nu een lijst met “Things to Do”. In een plan van aanpak geeft u aan welke maatregelen genomen gaan worden om de risico’s op te lossen. Hiervoor geldt dat voorkomen beter is dan genezen! Probeer daarom de risico’s aan te pakken bij de oorzaak in plaats van het gevolg.

Ga één voor één de risico’s bij langs en geef precies aan hoe het voorkomen of verminderd moet worden.

 • wat zijn de kosten?
 • wat is er daarvoor nodig?
 • met welke maatregel?
 • wie gaat ermee aan de slag en wanneer?
 • wanneer bent u tevreden?

Ook de kennis en ervaring die nodig zijn om dit uit te voeren, vult u in. Geef ook expliciet aan binnen welke termijn de maatregelen zullen zijn ingevoerd. De Inspectie SZW kan hier naar vragen.

Stap 4: Toetsen

Voldoet uw aan de richtlijnen volgens de wet? Nadat u de risico’s rond gevaarlijke stoffen in uw bedrijf heeft geïnventariseerd en geëvalueerd en een plan van aanpak hebt gemaakt, is het zaak deze te toetsen. Gevaarlijke stoffen maken onderdeel uit van de RI&E! U dient uw RI&E te laten toetsen. De wet verplicht in de meeste gevallen dat uw RI&E door een gecertificeerde Arbodienst of deskundige getoetst wordt. Dit gebeurt door middel van een bedrijfsbezoek. Tijdens dit bezoek zal gekeken worden of alle risico’s op uw lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Ook adviseert deze deskundige bij het plan van aanpak.

Stap 5: Aan de slag!

Klaar? Dan bent u begonnen!
Nadat u uw plan van aanpak hebt laten toetsen, is het tijd om aan de slag te gaan met de uitvoering van uw plan van aanpak. In het plan van aanpak heeft u aangegeven wie wat gaat doen en binnen welke termijn. U maakt zo’n plan niet voor niets, dus aan de slag ermee! Hierin kan de preventiemedewerker van uw bedrijf het voortouw nemen.

Uw Plan van Aanpak bij de hand

Het is verstandig om regelmatig, maar in ieder geval jaarlijks, uw plan van aanpak te bekijken en de voortgang te beoordelen. Zijn de afspraken die u heeft gemaakt nagekomen? Zijn er nog nieuwe zaken aan het licht gekomen die u wellicht in uw plan van aanpak moet verwerken? Kijk bijvoorbeeld eens kritisch naar de oorzaken van eventuele ongevallen of van verzuim. Misschien dat deze om nieuwe maatregelen vragen of dat ze meer prioriteit geven aan plannen die u al gemaakt had.

Ook wanneer u nieuwe investeringen wilt gaan doen of veranderingen in de manier van werken aanbrengt is het vaak wijsheid uw plan van aanpak erbij te pakken. Wellicht dat daarmee gelijk bepaalde risico’s ook voorkomen kunnen worden. Dan slaat u twee vliegen in een klap. Bovendien geeft uw plan van aanpak u zicht op de kosten en de baten van elke maatregel. Zo kunt u dus beter een afweging maken tussen alternatieven.