Voorwaarden en reglement

Wedstrijdreglement posteractie Stofwisseling

Artikel 1: Organisatie

De Werkgroep Arbeid en Gezondheid Grafimedia (de WAGG) p/a Boeing Avenue 209 te Schiphol-Rijk, hierna genoemd ‘organisator’, organiseert in het kader van het project Stofwisseling een wedstrijd welke een aanvang neemt op 20 juni 2017 en welke eindigt op 10 september 2017 om 24.00 uur.

 

Artikel 2: Algemeen

De wedstrijd wordt uitsluitend beheerst door dit wedstrijdreglement. Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer de inhoud en alle bepalingen van dit reglement, evenals alle beslissingen die de organisatoren zouden kunnen nemen om het goede verloop van de actie te kunnen verzekeren. Over de wedstrijd wordt, behoudens de deelname en de bekendmaking van de winnaar, geen enkele communicatie gevoerd, noch schriftelijk noch mondeling. De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd, het reglement en/of het verloop ervan te onderbreken, te wijzigen of te annuleren. In betreffend geval kunnen zij niet aansprakelijk gesteld worden.

De organisator zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen en met in achtneming van de wet op bescherming persoonsgegevens (Wbp). De persoonsgegevens worden alleen gebruikt t.b.v. deze wedstrijd en om de winnaar op de hoogte te stellen van de uitslag.


Artikel 3: Deelname

Deelname aan de wedstrijd staat open voor ieder natuurlijk persoon (minimumleeftijd 18 jaar) met vaste woonplaats in Nederland en/of grensstreek België/Duitsland. Deelnemer dient werkzaam te zijn in de branche Grafimedia. Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moeten de deelnemers volgende stappen ondernemen:

  1. Lees voordat je gaat nadenken over jouw stappenplan de tip op stofwisseling.nu/tip.html
  2. Volg de stappen zoals aangegeven op het scherm.
  3. Registreer je met alle gevraagde gegevens.
  4. Lever daarna jouw stappenplan in op stofwisseling.nu/posteractie.html of scan de QR-code op de antwoordpagina van de site.


Aantal deelnames: 
Elke deelnemer mag maximaal één stappenplan inzenden voor de wedstrijd. Op het einde van dewedstrijd worden de stappenplannen beoordeeld door de jury. De winnaar is degene wiens stappenplan de meeste stemmen heeft gekregen van de jury.

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.


Artikel 4: Prijs

Er is 1 prijs voorzien voor deze wedstrijd: een weekendje weg voor twee personen op de Veluwe in Nederland. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.

Artikel 5: Bepaling van de winnaar

Er is slechts 1 winnaar. De winnaar wordt per e-mail op 15 september 2017 op de hoogte gesteld van de uitslag, De winnaar ontvangt een waardebon waarmee het weekend voor hem/haar geboekt kan worden.

Publiciteit

De winnaar zal met naam en toenaam bekend worden gemaakt. Het winnende stappenplan zal worden gepubliceerd.


Artikel 6: Aansprakelijkheid

De WAGG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van deelname aan de wedstrijd, een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook. De WAGG kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten zijn wil. De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijdperiode te verlengen of elke aangekondigde datum uit te stellen. De organisator behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten. Niettemin is de WAGG niet verplicht alle ingezonden formulieren systematisch te controleren en kan het zich beperken tot het controleren van de winnaars.

 

Artikel 7: Geschillen
Deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Inzenden betekent dat de inzender geen rechten kan claimen bij de WAGG aangaande de inzending en in voorkomend geval van geschil instemt met behandeling daarvan door de WAGG. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege de organisator. Niet voorziene gevallen worden behandeld door de organisatoren. Elke uitspraak is bindend.

 

Artikel 8: Bescherming van de privacy

Elke deelnemer van de wedstrijd geeft de WAGG de toelating tot gebruik van zijn gegevens en/of foto's voor promotionele doeleinden. De WAGG zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen en met eerbiediging van de wet op bescherming persoonsgegevens . Uw gegevens worden gebruikt om contact op te nemen met u als u de winnaar bent. De winnaar zal per mail gecontacteerd worden voor de opname van zijn prijs. Van de deelnemers zal het e-mailadres gebruikt worden voor toezending van nieuws inzake het project Stofwisseling.nu.

 

Opgemaakt te Schiphol Rijk op 18 juni 2017.

Terug naar de poster actie pagina.