Voorlichtingscampagne over gevaarlijke stoffen in de grafische sector

De sociale partners in de grafimedia (KVGO, ZSO, FNV Media & Cultuur en CNV Vakmensen) zijn een voorlichtingscampagne gestart over gevaarlijke stoffen. De doelstelling van de campagne met de naam ‘Stofwisseling’ is om de bewustwording te vergroten van werkgevers en werknemers over het werken met gevaarlijke stoffen (waaronder oplosmiddelen). Ook moet de campagne bedrijven in beweging brengen om versneld over te stappen naar minder schadelijke stoffen.    De openingsbijeenkomst van de campagne is op 31 januari 2017 in Postillion hotel te Bunnik. Er worden verschillende ...

Voorlichtingscampagne Stofwisseling op sociale media

Ter ondersteuning van het doel van het project wordt alle communicatie ondersteund door social media. Hiermee willen we ook een dialoog over het onderwerp gevaarlijke stoffen op gang brengen. Schroom dus niet om te reageren via Twitter of op Facebook! Op Twitter:      Op Facebook:          ...

Motivatiemeter veilig en gezondwerken beschikbaar op de website

Voor het project Stofwisseling zijn twee motivatiemeters ontwikkeld. Eén voor de werknemer en één voor de werkgever. U kunt de tools vinden onder de knop: . Veilig en gezond werken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Werkgever en werknemer hebben elkaar dan ook nodig om over te stappen naar minder schadelijke stoffen. Je kunt bedrijven echter alleen verbeteren als je mensen in beweging weet te brengen en weet te houden. Daarvoor is het belangrijk om te leren hoe u het gedrag van uw collega’s en uzelf kunt begrijpen en beïnvloeden. Het startpunt ...

Sprekers openingsbijeenkomst bekend!

Het is bijna zover! Volgende week dinsdag (31-01-2017) trappen we af met de openingsbijeenkomst in het Postillon hotel te Bunnik. De bijeenkomst wordt geopend door Cees Verweij, voorzitter van het KVGO . Vervolgens spreekt Bernard van Iren (bestuurder FNV Media&Cultuur) waarna het stokje wordt overgedragen aan Rob Triemstra, plaatsvervangend directeur Directie Gezond & Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarna gaan we aan de slag met de ambassadeurs van het project in een paneldiscussie. U als bezoeker bent uiteraard van harte uitgenodigd ...

Openingsbijeenkomst succesvol afgerond!

Op 31 januari j.l. vond de openingsbijeenkomst plaats van het project Stofwisseling in het Postillion hotel te Bunnik. De bijeenkomst werd druk bezocht door belangstellenden werkzaam bij grafimedia bedrijven, de overheid, sector organisaties of andere organisaties. De sprekers van KVGO, FVN media en Cultuur en het Ministerie van SZW openden met inspirerende presentaties die met veel belangstelling werden gevolgd. Cees Verweij, voorzitter Koninklijke KVGO vond het motto ‘stofwisseling’ goed gekozen: “Stoffen is alles waar we mee bezig zijn om drukwerk te maken, wisseling duidt op ...

Gratis thema workshops op Grafische vakbeurs

Tijdens de grafische vakbeurs zullen op woensdag 15 maart drie korte thema workshops gegeven worden. U kunt hieraan gratis deelnemen. De workshops worden op woensdag 15 maart in een zaal in het beursgebouw gehouden. De eerste workshop start om 13.30 uur en de laatste workshop zal starten om 16.30 uur.   Workshop 1: Veilig werken via gedragsverandering (van 13.30-14.30 uur) Veilig en gezond werken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Werkgevers en werknemers hebben elkaar dan ook nodig om over te stappen naar minder schadelijke stoffen. Je kunt ...

De Grafische Vakbeurs is geopend

Op dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 maart kunt u ons vinden op de beurs. Op woensdagmiddag starten de workshops op de Grafische vakbeurs.  De eerste workshop start om 13.30 uur, de laatste om 16.30 uur. Meer informatie over de workshops:  .

Stofwisseling op de Grafische Vakbeurs was een succes

Tijdens de drie dagen was er een continue stroom bezoekers op de stand van het project Stofwisseling op de Grafische Vakbeurs en Vakbeurs Sign in Gorinchem. Ook de drie workshops op woensdagmiddag werden als positief ervaren. Bewustwording over en kennis van de gevaarlijke stoffen, en in het bijzonder oplosmiddelen, werd overgebracht waarbij de accenten lagen bij gedragsverandering, technische aspecten belangrijk bij de invoering en de risico's binnen een onderneming. Deze workshops waren een try-out voor de themabijeenkomsten in april en mei.   Er kwamen specifieke vragen van ...

Veilig werken via gedragsverandering op 25 april te Bunnik

Wilt u meer weten over gedragsverandering en het bouwen aan een veiligheidscultuur? Meldt u zich dan nu aan voor deze kosteloze themabijeenkomst/workshop! Werkgevers en werknemers in de communicatiebranche die geïnteresseerd zijn in veranderprocessen rondom het onderwerp veiligheid. Datum: dinsdag 25 april 2017, van 13.30 tot 16.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) Locatie: Postillion hotel, Kosterijland 8, 3981 AJ  BUNNIK. Veilig en gezond werken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Je kunt echter bedrijven alleen verbeteren als je mensen in beweging ...

Themabijeenkomst Risicomanagement en Gevaarlijke stoffen

Wilt u meer weten over de risico’s verbonden aan het werken met gevaarlijke stoffen? En welke stappen u zou kunnen nemen waardoor het werken met gevaarlijke stoffen niet meer gevaarlijk wordt? Meldt u zich dan nu aan voor deze kosteloze themabijeenkomst! Werkgevers en werknemers in de communicatiebranche die geïnteresseerd zijn in het bereiken van goede arbeidsomstandigheden en het verminderen van de risico’s rondom gevaarlijke stoffen. De primaire verantwoordelijkheid voor het bereiken van goede arbeidsomstandigheden ligt bij de werkgever. Om een arbobeleid vorm te geven, is het ...

Inspirerend kosteloos bedrijfsbezoek bij een van de ambassadeurs

De ambassadeurs van de voorlichtingscampagne ‘Stofwisseling’ zijn bedrijven die als voorloper zijn aan te merken voor het gevaarlijke stoffen-vrij werken in de branche. Twee van hen, Rodi Rotatiedruk en Wedding Nederland, bieden u binnenkort al een kijkje in hun keuken! Kom op visite bij een inspirerend bedrijf dat kennis met u deelt over hun ervaringen. Elk bedrijf behandelt interactief een ander thema. Rodi Rotatiedruk neemt u mee in hun duurzaamheidsbeleid, het investeren in milieu en de directe en indirecte besparingen die dit oplevert. Presteren met investeren in het uitbannen ...

Gratis workshop preventiemedewerker!

Wilt u meer weten over de verplichte aanstelling van een preventiemedewerker en de Arbo taken die hij/zij moet uitvoeren? En welke wijzigingen er zijn in de Arbowet per 1 juli 2017? Meldt u zich dan nu aan voor deze kosteloze workshop! Voor wie Werkgevers en werknemers in de communicatiebranche die eerder de branche erkende opleiding Preventiemedewerker Grafimedia via Stivako hebben gevolgd, maar ook geïnteresseerden die deze erkende opleiding nog niet hebben gevolgd. Kortom: iedereen uit de bedrijfstak die belang hecht aan veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en geïnformeerd ...

Boekje gevaarlijke stoffen in ontwikkeling

Om bedrijven in de branche te helpen met het uitbannen van gevaarlijke stoffen wordt het boekje ‘Gevaarlijke stoffen’ ontwikkeld. De uitgave is bedoeld om u te helpen meer inzicht te krijgen in een ‘Arbovriendelijk’ beleid ten aanzien van de inkoop, de opslag, het gebruik en de afvoer van gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die door hun eigenschappen wellicht gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid en gezondheid van diegene die ermee in aanraking komt. De uitgave behandelt een aantal onderwerpen als: het wettelijk kader wat gevaarlijke stoffen zijn en ...

Gratis advies over gevaarlijke stoffen

In het kader van de voorlichtingscampagne ‘Stofwisseling’ worden verschillende instrumenten ontwikkeld en activiteiten georganiseerd. Binnen de campagne is er nu voor maximaal 20 bedrijven de mogelijkheid om een gratis advies te ontvangen. Dit zogenaamde ABC-advies richt zich op het inventariseren van uw risico’s op het gebied van gevaarlijke stoffen. Wat? Het ABC staat voor A = analyseren, B = beoordelen, C = controleren. U loopt samen met een adviseur een praktijkronde van ongeveer een uur door uw bedrijf. Aan de hand van stellingen die tijdens de rondgang door de adviseur ...

De Stofwisseling Posteractie!

De sociale partners in de grafimedia (KVGO, ZSO, FNV Media & Cultuur en CNV vakmensen) zijn in december 2016 gestart met een voorlichtingscampagne over gevaarlijke stoffen.  Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd en hulpmiddelen ontwikkeld die onderandere te vinden zijn op de campagnewebsite (). Deze week is een poster naar de grafimediabedrijven gezonden met daarop een wedstrijd gericht op het bedenken van een stappenplan waardoor structureel het gebruik van gevaarlijke stoffen wordt teruggedrongen. De wedstrijd is gericht op het bedenken van een stappenplan waardoor ...

Ontwikkeling Toolbox Arbeid & Gezondheid Grafimedia

Binnen het project Stofwisseling is een toolbox ontwikkeld gericht op Arbeid & Gezondheid in de Grafimedia sector. De toolbox bestaat uit praktische instrumenten voor werkgevers en werknemers, die ondersteunen in het formuleren en uitvoeren van een praktisch Arbobeleid. De instrumenten voor werkgevers helpen u meer inzicht te krijgen in: Het huidige niveau van leiding geven in relatie tot de kennis en het gebruik van gevaarlijke stoffen in het bedrijf () De gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf door het invullen van een eerste kernachtige RI&E (risico ...

ABC advies gevaarlijke stoffen!

Het ABC staat voor A = analyseren, B = beoordelen, C = controleren. Samen met een adviseur wordt er een praktijkronde gedaan door het bedrijf.  Aan de hand van stellingen die tijdens de rondgang door de adviseur gesteld worden, geeft u, als werkgever, preventiemedewerker en/of werknemer aan in hoeverre de verschillende Arboaspecten met betrekking tot gevaarlijke stoffen geregeld zijn in het bedrijf. De stellingen zijn onderverdeeld in vier thema’s, inkoop, opslag, gebruik en afvoer. Bent u bewust bezig met het beheersen van arbeidsrisico’s? Het ABC-advies geeft u richting en hulp bij ...

Workshop preventiemedewerker

Op 15 en 29 juni jl. vond de workshops plaats voor de preventiemedewerker. Beide workshops werden goed bezocht door (aanstaande) preventiemedewerkers van verschillende bedrijven. De preventiemedewerker vervult een spilfunctie op de werkvloer op het gebied van arbeidsomstandigheden. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten een of meerdere preventiemedewerkers aanstellen. Een werkgever met maximaal 25 medewerkers mag de preventietaken zelf uitvoeren maar hij/zij moet daarvoor over voldoende deskundigheid beschikken. Tijdens de interactieve workshop zijn diverse onderwerpen behandeld ...

Bedrijfsscan Veilig & Gezond werken online!

Werknemers in de grafimedia sector kunnen met behulp van de zelfstandig het veiligheids- en gezondheidsniveau van het bedrijf waar zij werken beoordelen. De scan levert een score op welke een indicatie geeft van de veiligheid, gezondheid en welzijn (VGW-niveau) op de werkvloer. Het bespreken van de uitkomst kan bijdragen aan een dialoog tussen werkgever en werknemer over gevaarlijke stoffen. Dit kan de start zijn om gezamenlijk een praktisch Arbobeleid uit te rollen!

Informatiepakket online

Een van de doelen van de campagne Stofwisseling is de bewustwording vergroten bij werkgevers en werknemers in de grafimedia sector over het werken met gevaarlijke stoffen (waaronder oplosmiddelen). Om de bewustwording te vergroten is kennisoverdracht en het delen van ervaringen cruciaal. Hiervoor is een informatiepakket samengesteld per doelgroep. De doelgroep bestaat uit; Het informatiepakket bestaat uit de volgende componenten: Informatiefolder over het project Stofwisseling Praktische en kernachtige vertaling van de ARBO Catalogus Gevaarlijke Stoffen met praktische ...

Foto's poster in bedrijven

De foto van de poster is de start van de ontwikkeling van het beste stappenplan waarmee een weekend weg kan worden gewonnen! De volgende bedrijven zijn gestart, start u ook?! Ecodrukkers (Nieuwkoop), Weemen (Haps), Floramedia (Westzaan), Nij-off (Katwijk), Dobber Pharma Leaflets (Uitgeest), Drukkerij Koopmans (Zwanenburg), Multicopy (Drachten), Duineveld Drukwerk & Reclame (Sassenheim), Drukkerij v/d Water ...

Aanvulling Arbocatalogus Gevaarlijke stoffen te downloaden

In het project Stofwisseling is veel aandacht besteed aan de koppeling tussen de bestaande ARBO-catalogus en het onderwerp Gevaarlijke stoffen zoals dit binnen het project zich ontwikkeld. Daarom is er een speciale aanvulling in de vorm van een boekje "Gevaarlijke stoffen" gemaakt. Deze publicatie geeft u snel inzicht in gevaarlijke stoffen. Belangrijke informatie over gevaarlijke stoffen tijdens inkoop, opslag, gebruik en afvoer worden uitgelicht. Een ARBO Checklist is toegevoegd in het boekje. Deze checklist geeft u heel snel zicht op de arbeidsomstandigheden omtrent gevaarlijke ...

Deadline posteractie wegens vakantie uitgesteld!

Alle werknemers en werkgevers in de grafimedia hebben nu tot eind september kans! Kans om een verbeterslag te maken in eigen bedrijf en tegelijkertijd een weekendje weg voor 2 te winnen! Maak een stappenplan voor het vervangen van een gevaarlijke stof binnen uw bedrijf door een beter alternatief. Lever uw stappenplan voor 1 oktober in via en win dubbel!  

Schrijf u nu in voor de slotbijeenkomst!

Een project in opdracht van Sociale Partners. Waar en wanneer •  Datum : Dinsdag 31 oktober 2017 van 15:30 tot 19:00 uur (inloop vanaf 15.00 uur) •  Locatie : Postillion Hotel, Kosterijland 8, 3981 AJ BUNNIK •  Dagvoorzitter : Danny Wilms, secretaris WAGG, projectleider Stofwisseling Programma Slotbijeenkomst 15:00 - 15:30 uur : Inloop met koffie/thee 15:30 - 15:40 uur : Welkomstwoord door Fons Bakkers, directeur KVGO 15:40 - 15:50 uur : Jos Cohen, bestuurder FNV Media & Cultuur 15:50 - 16:05 uur : Nicolette Damen, programmamanager van het programma Duurzame ...

Het nieuwe beleid is ontwikkeld, download het nu!

Klik op de link om het beleidsdocument naar keuze te downloaden

Kijk naar de video van Stofwisseling!

Onze branche is natuurlijk heel visueel ingesteld. Speciaal hiervoor is de onderstaande video ontwikkeld die u aan de hand van visuele beelden (met audio) inzicht geeft in hoe u het best kunt omgaan met gevaarlijke stoffen tijdens inkoop, opslag, gebruik en afvoer. Veel bedrijven werken al zo, doet u ook ...

Veilig met gevaarlijke stoffen start op 29 november as.

Voor medewerkers die met gevaarlijke stoffen werken, is het belangrijk om veilig te werk te gaan. Dus veilig omgaan met gevaarlijke stoffen in de praktijk. De Arbowet verplicht werkgevers om hun personeel goed voor te lichten over het werk dat zij uitvoeren en over de daaraan verbonden veiligheids- en gezondheidsrisico's. Naast de voorlichting over de veiligheids- en gezondheidsrisico's in het bedrijf, dient de werkgever de werknemer ook te wijzen op de maatregelen die risico's helpen voorkomen en beperken. Medewerkers zijn van hun kant verplicht om zelf ook actief bezig te zijn met veilig ...

Campagne tegen gevaarlijke stoffen afgesloten

De sociale partners hebben tijdens een interessante slotbijeenkomst de campagne om het gebruik van gevaarlijke stoffen en vooral oplosmiddelen in de grafimedia branche verder terug te dringen, afgesloten. Tijdens de campagne Stofwisseling is de bewustwording over deze stoffen en de gevaren ervan verder opgevoerd. In de afgelopen maanden stond er een groot aantal activiteiten op het programma. Die zijn in eerste instantie gericht geweest op werkgevers en werknemers in de branche maar er is ook informatie beschikbaar gekomen voor leveranciers en studenten. Zo zijn er informatie- en ...

Brochure Arbo-aspecten Digitaal Druk gepubliceerd

Digitale druktechnieken zijn sterk in opkomst. Voor bijna alle conventionele druktechnieken is wel als goed alternatief een digitale printer/drukpers ontwikkeld. Het grote voordeel van digitaal druk is dat de klant de mogelijkheid heeft voor variabel dataverwerking binnen dezelfde order. Zo kan er gepersonifieerd drukwerk geleverd worden, waarbij de klant van de klant het gevoel krijgt dat hij/zij persoonlijk wordt benaderd. Deze toegevoegde waarde is met conventionele druktechniek niet mogelijk. Door de keur aan typen printtechnieken zal deze relatief nieuwe technologie in toenemende mate de ...