Werkgevers

Werkgevers én werknemers in de Grafimedia hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde werkomgeving. De sociale partners zijn Stofwisseling gestart om u te helpen het gebruik van schadelijke stoffen (w.o. oplosmiddelen) daar waar mogelijk en verantwoord terug te dringen. Hiervoor wordt in dit project kennis overgedragen, bewustzijn gecreëerd, en worden er hulpmiddelen ontwikkeld waarmee werkgevers en werknemers dit doel kunnen realiseren.

Een belangrijk aspect is het voldoen aan de regels en wetten. Uit onderzoek van het Ministerie van SZW blijkt dat de Arbowet en RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) bij veel bedrijven nog onbekend is.

Naleving van Arboregels in hoog risico sectoren blijkt nog relatief laag. Efficiënt produceren is in veel sectoren belangrijker dan gezond en veilig werken. Dat blijkt uit het jaarverslag 2015 van de Inspectie SZW. Dit komt onder meer door concurrentiedruk, onwetendheid en onkunde over de toepassing van Arboregels. Van de bedrijven die geen vereiste RI&E hebben, zegt 67 procent de arbowetgeving en de RI&E-verplichting niet te kennen. Dit geldt vooral voor kleinere bedrijven. Ook wanneer kennis wél aanwezig is, wordt deze op de werkvloer niet altijd voldoende toegepast. De Inspectie SZW noemt onvoldoende toezicht op de werkvloer, haast en ingesleten gewoontes als veel voorkomende redenen. 

Gevaarlijke stoffen en met name het gebruik van oplosmiddelen is een Arbo-aspect dat nog beter geregeld kan worden. Vandaar dit project: Stofwisseling!

Rol werkgever

In de Arbowetgeving zijn verplichtingen opgenomen waar werkgevers zich aan moeten houden. De algemene zorgplicht van de werkgever houdt volgens de Arbowet in dat de werkgever ‘de arbeid’ (lees: het werk) zodanig organiseert dat hiervan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer. Klinkt logisch.

Maar hoe doe je dat als werkgever?

Simpel. Alleen al door periodiek te kijken naar de nieuwe mogelijkheden om de veiligheid van werknemers te bevorderen. Dit bereik je onder anderen door rekening te houden met de stand der techniek en de huidige professionele dienstverlening.  Met het criterium stand der techniek wordt beoogd dat u bij de vormgeving van uw beleid rekening houdt met de ontwikkelingen die vak deskundigen in brede kring aanvaarden als goed toepasbaar in de praktijk. In de milieuwereld kennen ze deze term ook als de Best Beschikbare Technieken.

In de wet worden de algemene verplichtingen van de werkgever op het gebied van arbeidsomstandigheden verder uitgewerkt. Een aantal belangrijke verplichtingen zijn: 
 
1. het werk moet zodanig zijn georganiseerd dat de werknemer daar geen nadelige invloed van ondervindt;

2. zoveel als mogelijk gevaren voor de gezondheid van werknemers bij de bron aanpakken;

3. het opstellen en uitvoeren van een risico inventarisatie en –evaluatie en regelmatige evaluatie van het beleid;

4. een goede verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden over de werknemers rekening houdend met hun bekwaamheden;  

5. het geven van voorlichting en onderricht aan de werknemers over veilig en gezond werken;

6. het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Dit zelf regelen, het zelf organiseren van gezond en veilig werken, heeft voordelen ten opzichte van sancties bij onveilig en ongezond werken.

 

Video Project Stofwisseling

Klik hier om de video af te spelen

 

 

Laat je hier inspireren om gevaarlijke stoffen waar mogelijk weg te werken

Informatie en kennis over gevaarlijke stoffen

Informatie over de capagne

Naar de tool: Motivatiemeter voor veilig en gezond werken  

                                                                      

Informatiepakket

Aanvulling Arbocatalogus 'Gevaarlijke stoffen'

Informatiefolder 'Veilig werken via gedragsverandering'

Informatiefolder 'Risicomanagement'

Informatiefolder 'Gevaarlijke stoffen' 

Informatiefolder 'Alternatieve wasmiddelen'